Цитирания

2022

Легкоступ, Пламен и др. Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 / Елка Петрова, Маргарита Каменова, Веселина Петрова, Елена Русинова, Фидана Даскалова, Мариана Дамянова, Мария Баева, Рени Христова – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова-Коцева, Рени. Социално-емоционални измерения на активностите в предучилищното детство. Издателство “ИТИ”, Велико Търново, 2022, 170 с. ISBN 978-619-7602-26-5, COBISS.BG-ID – 53406216, цитат на стр. 84

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова-Коцева, Рени. Социално-емоционални измерения на активностите в предучилищното детство. Издателство “ИТИ”, Велико Търново, 2022, 170 с. ISBN 978-619-7602-26-5, COBISS.BG-ID – 53406216, цитат на стр. 86

2021

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Petya Karaivanova-Konakchieva (2021) SYNERGY BETWEEN GAMES AND TECHNOLOGY IN PRESCHOOL ENVIRONMENTAL EDUCATION, София, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 2, 2021, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), цитат на 265 стр.

Конакчиева, П. Природонаучните компетенции на детето във фокуса на отговорното родителство. – В сб. Дни на науката 2020, Велико Търново, Фабер, с. 200 – 223, 2021. ISSN 1314-2283, цитирано на стр. 218

Петя Конакчиева (2021) АКАДЕМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В АУДИТОРНИ И ИЗВЪНАУДИТОРНИ ФОРМИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ, 34-43 стр, В: Педагогически алманах, бр. 1, 2021, Велико Търново, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, цитат на стр. 40, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND

Легкоступ, Пламен и др. Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BG-ID 1044177892 / Лучия Ангелова – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Nikolova, Galina (2021). DEVELOPMENT OF COLOUR PERCEPTION AND COLOUR COMBINATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH STUDYING ARTWORKS OF IMPRESSIONIST ARTISTS, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 3, 2021, pp 392-398, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), p. 393

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Nikolova, Galina (2021). DEVELOPMENT OF COLOUR PERCEPTION AND COLOUR COMBINATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH STUDYING ARTWORKS OF IMPRESSIONIST ARTISTS, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 3, 2021, pp 392-398, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), p. 396

Конакчиева, П. Природонаучните компетенции на детето във фокуса на отговорното родителство. – В сб. Дни на науката 2020, Велико Търново, Фабер, с. 200 – 223, 2021. ISSN 1314-2283, цитирано на стр. 218

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Конакчиева, П. Природонаучните компетенции на детето във фокуса на отговорното родителство. – В сб. Дни на науката 2020, Велико Търново, Фабер, с. 200 – 223, 2021. ISSN 1314-2283., цитат на стр. 210 и 218

Легкоступ, Пламен и др. Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, / Розалия Кузманова-Карталова – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Chuhovska, Delyana (2021) AWARENESS AND PERSONAL PERCEPTIONS OF COVID-19 IN 6 – 7-YEAR OLD CHILDREN AFTER A PERIOD OF SOCIAL ISOLATION. Pedagogika-Pedagogy, Volume 93, Number 3, 2021, pp 384-391, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), p. 195

Легкоступ, Пламен. “Изкуството и естетическото възпитание”, В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756 – Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Hristova-Kotseva, Reni (2021) SURVEY OF PARENTS’ DISPOSITION TO CO-CREATION WITH THEIR CHILDREN, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 3, 2021, pp 372-383, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), p. 375

Легкоступ, Пламен. Relation Between Cognitive аnd Creative Development // London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI., London, Imperial College Press, 2017. 381-390 p./ 590 p. ISSN: 1474-846X – © Imperial College Press, 2017, © Imperial College London, 2017 [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Tsaneva, Yoanna (2021) INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE SPEECH DEVELOPMENT OF 5-TO-7-YEAR-OLD CHILDREN, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 3, 2021, pp 399-405, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), p. 402

2020

Легкоступ, Пламен и др. Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, / Розалия Кузманова-Карталова – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Чуховска, Деляна (2020) Субектната активност в педагогическото взаимодействие – условие за развитие на комуникация, реч и език в предучилищна възраст Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, том 28, бр.2, с. 211–216, 2020. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print)., стр. 215

Легкоступ, Пламен. Relation Between Cognitive аnd Creative Development // London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI., London, Imperial College Press, 2017. 381-390 p./ 590 p. ISSN: 1474-846X – © Imperial College Press, 2017, © Imperial College London, 2017 [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Маринова, М., Д. Попова. (2020). Оптимизиране на обучителния процес при деца в предучилищна възраст чрез включване на динамични книжки. Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 22-23 октомври 2020 година, Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”. 221-229, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”; ISSN 2367-7465, стр. 223

2019

Легкоступ, Пламен и др. Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I – IV клас: С Арт и Цветльо в света на изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; София, издателство Просвета, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9; COBISS.BG-ID 1226957028 / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Рачкова, Маргарита. ЕКИПНАТА РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП, Публикувано в сборник с доклади от научно-практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието”, 2019 г., страници 171 – 178.

Рачкова, Маргарита. КАРТИНА–МОЗАЙКА ИЗРАБОТЕНА ОТ ХАРТИИ С ФАКТУРНИ ЕФЕКТИ, Публикувано в сборник „Добри образователни практики: Формиране на ключови компетентности“, 2019 г. , страници 52 – 60.; фондация „Америка за България”

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство и работата в екип”, Педагогически алманах, том.13, бр.1, 2005, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 289-319 стр, Print ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1174411492 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Рачкова, Маргарита. ЕКИПНАТА РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП, Публикуване: в сборник с доклади от научно-практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието”, 2019 , страници 171 – 178.

Легкоступ, Пламен. Основи на изобразителното изкуство – теория и практика (част първа), ВТ, Издателство “Фабер”, 2018 г., 328 страници, ISBN 978-619-00-0718-0; COBISS.BG-ID 1285810148 – Издателство “Фабер” Велико Търново

Белчева, Весела ( 2019) Методът на Франц Ан в чуждоезиковото обучение в България в края на ХIX-началото на ХХ век. // FRANZ AHN’S FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHOD IN BULGARIA AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY, В: Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 2, 2019 г, с.188-194. ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID – 1560970452 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E6GuX4kCxfx2Y6dmUUE&page=1&doc=1

Легкоступ, Пламен. ПЪТЯТ. ДРАКОНЪТ. ХУДОЖНИКЪТ. (За Китай от първо лице), ВТ, Изд. Фабер, 2018, 252 стр., ISBN 978-619-00-0812-5; COBISS.BG-ID 1287410660 – Издателство Фабер, Велико Търново

Мандова Искра (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. “Фабер”, 2019, 220 стр., 69-78 стр.,цит. на стр. 76, ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин

2018

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николай Гюлчев (2018), Детето в предучилищна възраст и образователната дейност по изобразително изкуство, В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 244 с. 167, ISBN 978-619-208-176-8, COBISS.BG-ID 1289203684, цитат на 171 с.

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Николай Гюлчев (2018), Детето в предучилищна възраст и образователната дейност по изобразително изкуство, В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 244 с. 167, ISBN 978-619-208-176-8, COBISS.BG-ID 1289203684, цитат на 171 с.

Легкоступ, Пламен. Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356 – Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий” – Велико Търново

Николай Гюлчев (2018), Детето в предучилищна възраст и образователната дейност по изобразително изкуство, В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 244 с. 167, ISBN 978-619-208-176-8, COBISS.BG-ID 1289203684, цитат на 171 с.

Легкоступ, Пламен и др. Теория и методика на изобразително изкуство (съавтор), София, Издателство Просвета, 2014, 276 стр., ISBN 978-954-01-3039-2; COBISS.BG-ID 1267020004 / Лучия Ангелова – Издателство Просвета, София

Николай Гюлчев (2018), Детето в предучилищна възраст и образователната дейност по изобразително изкуство, В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 244 с. 167, ISBN 978-619-208-176-8, COBISS.BG-ID 1289203684, цитат на 167 ц.

Белчева, В. (2018): Илюстрацията – позната и непозната в учебниците по немски език за деца през 80-те години на ХХ в. В: Сборник “Чуждоезиковото обучение между минало и настояще” // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, цит. на с. 59. ISBN 978-619-205-107-5

2017

Легкоступ, Пламен и др. Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, / Розалия Кузманова-Карталова – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бояджиева, Н. Арт-терапията като креативен метод за консултиране в социално-педагогическата работа. В: Образование и наука – за личностно и обществено развитие. Книжка трета. Хуманитарни и обществени науки. Смолян, с.199 – 207. Издателство: ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян. с. 203.

Легкоступ, Пламен и др. Теория и методика на изобразително изкуство (съавтор), София, Издателство Просвета, 2014, 276 стр., ISBN 978-954-01-3039-2; COBISS.BG-ID 1267020004 / Лучия Ангелова – Издателство Просвета, София

Cветлана Хр. Живкова-Гоcтилова: УCВОЯВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕКОРАТИВНИКОМПОЗИЦИИ ВЪЗ ОCНОВА ПОЗНАВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕCИ ПРИ 9 – 10-ГОДИШНИ ДЕЦА; В: ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, Т. ХXІ D, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ; Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017, цит. на с. 643-652, ISSN 1314 – 6769

Цвета Петрова, „Дигиталната графика в обучението по изобразително изкуство“, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ Профeсионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по) изобразително изкуство, Научен ръководител: ПРОФ. БУЯН ФИЛЧЕВ, публична защита в катедра „Визуални изкуства“, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“.

2016

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Прозорец, 2002, 32 стр., ISBN 954-733-284-8 / Лучия Ангелова – издателство Прозорец, София

Костадинова Таня, Димитър И. Балкански, „Смесените техники в обучението по изобразителното изкуство в началното училище“, цитирано на с. 157-161, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISNN 1314-6769, Научен редактор: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

Джидова, Хюсние Н., Димитър И. Балкански, „Естетико-художествено развитие в условията на детската градина“, цитирано на с. 166-173, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISNN 1314-6769, Научен редактор: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Джидова, Хюсние Н., Димитър И. Балкански, „Естетико-художествено развитие в условията на детската градина“, цитирано на с. 166-173, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISNN 1314-6769, Научен редактор: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

Николова, Донка Е., Димитър И. Балкански, „Емоционално развитие на децата като психолого-педагогически проблем. Характеристика на процеса на художественото възприемане“, цитирано на с. 62, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISNN 1314-6769, Научен редактор: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Белчева, Весела 2016: По следите на австрийския художник Густав Климт в обучението по немски като чужд език. – Сп. „Образование”, бр. 3, 2016, с. 47-56. ISSN 0861-475X цитиран на с. 54-55 в статията

Легкоступ, Пламен и др. Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, / Розалия Кузманова-Карталова – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Илева, Магдалена. Социално-педагогическа подкрепа на семейства с деца с асоциално поведение. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, ВТ, с. 78, с. 79.

Легкоступ, Пламен и др. Арт-терапия и социална работа с деца-мигранти, Сборник: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (авторски колектив); ВТ, изд. Фабер, 2013, 92-104/140 стр., ISBN 978-954-400-980-9; COBISS.BG-ID 1261589988 / Галя Бонева, Розалия Кузманова, Любомира Попова, Боряна Здравкова – изд. Фабер, Велико Търново

Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционната криза (Кратък доклад) Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност 2016 г. [Електронен ресурс] http://borkor.government.bg/bg/page/486

Легкоступ, Пламен. Ролята на Институт „Конфуций“ за културния, образователен и икономически обмен между Китай и България, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., ВТ, изд. “Фабер”, 283 стр, 11-22 стр., ISBN: 978-619-00-0406-6; COBISS.BG-ID 1276229092; COBISS.BG-ID 1286335204 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, – изд. “Фабер”, Велико Търново

Mandova, Iskra, BULGARIA, “BELT AND ROAD” INITIATIVE AND THE ROLE OF THE CONFUCIUS INSTITUTES, – В: “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, изд. Фабер, В.Т. 2017, ISBN:978-619-00-0592-6, стр. 133

Легкоступ, Пламен и др. “Изобразителното изкуство и интегрираното обучение”, сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, Трудове на ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”, 204 стр, ВТ, издателство Фабер, 2011, стр. 139-162, ISBN 978-954-400-555-9; COBISS.BG-ID 1239494628 / Галя Бонева, Любомира Попова, Пенка Костова, Розалия Кузманова, Катя Божинова, Маринела Михова, Боряна Здравкова, Драгана Стефанова, Костадинка Пламенова, Катя Цанкова – Издателство Фабер, В. Търново,

Marcheva, Petya. Current Aspects of the Legal -Normative Base for İntegration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria. // International Journal of Science Culture and Sport, September 2016, 4, Special Issue 2, p.566-598.

Легкоступ, Пламен. “Графиката и интелектуалното развитие на децата”, София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

Легкоступ, Пламен. Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764 – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание”, София, сп. “Предучилищно възпитание”, LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 1, 2006; [Инд./Реф. в: CEEOL]

Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

Легкоступ, Пламен. Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, София, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, 2007, стр. 18-24 – Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Симеонова, Ивана Д., Димитър И. Балкански, „Възприемане на произведенията на изобразителното изкуство – средство за повишаване на художествените познания на учениците от началното училище“, цитирано на с. 71-74, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISNN 1314-6769, Научен редактор: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

2015

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Белчева, Весела 2015: Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение – Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 2, 2015, с. 173-181. ISSN 0205 – 1834, цитиран на с. 180 в статията; COBISS.BG-ID 1272744676

Елица Александрова. РОЛЯТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2015/1, стр.71, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Belcheva, Vesela 2015: Die Bildende Kunst als “Brücke” zu der fremden Sprache oder 10 Gründe Kunstwerke im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) einzusetzen. In: Chirimbu, Sebastian et al. Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014. Sandy, Utah, USA: Aardvark Global Publishing, 2015, p. 60-65. ISBN: 978-1-4276-9640-3. цитиран на с. 63 в статията

Легкоступ, Пламен и др. Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та – Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности, Велико Търново, печат “Антос полиграф”, Шумен, 2006, 66-105 стр, ISBN 954-8665-70-Х / Иван Карагьозов, Венета Кацарска – Велико Търново, печат “Антос полиграф”, Шумен

Маврудиев, Петко, Соня Максимова. Влияние на учебно – тренировъчните занимания по волейбол върху двигателните способности на ученици. – В : Годишник на минно – геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 58, св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2015, с. 85 -87.

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Belcheva, Vesela 2015: Die Bildende Kunst als “Brücke” zu der fremden Sprache oder 10 Gründe Kunstwerke im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) einzusetzen. In: Chirimbu, Sebastian et al. Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014. Sandy, Utah, USA: Aardvark Global Publishing, 2015, p. 60-65. ISBN: 978-1-4276-9640-3. Цитиран на стр, 63

Белчева, Весела 2015: Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение – Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 2, 2015, с. 173-181. ISSN 0205 – 1834, цитиран на с. 180 в статията

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Belcheva, Vesela. Die Bildende Kunst als “Brücke” zu der fremden Sprache oder 10 Gründe Kunstwerke im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) einzusetzen. – In: Chirimbu, Sebastian et al. Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014. Sandy, Utah, USA: Aardvark Global Publishing, 2015, pp. 60-65. ISBN 978-1-4276-9640-3. Цит. на с. 63

Легкоступ, Пламен. Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356 – Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий” – Велико Търново

Belcheva, Vesela 2015: Die Bildende Kunst als “Brücke” zu der fremden Sprache oder 10 Gründe Kunstwerke im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) einzusetzen. In: Chirimbu, Sebastian et al. Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014. Sandy, Utah, USA: Aardvark Global Publishing, 2015, p. 60-65. ISBN: 978-1-4276-9640-3. Цитиран на стр. 63

Легкоступ, Пламен и др. Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796 / Пламен Радев, Албена Александрова – изд. Фабер

Богданов, Димитър Емилов. Професионален профил на възпитателя в Домовете за деца, лишени от родителска грижа: автореферат към дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен “доктор” – София: Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, 2015.

Легкоступ, Пламен и др. Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, / Розалия Кузманова-Карталова – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Границка, Вяра. Арттерапията като творчески процес. Визуални модели на експресия и комуникация при лица с двигателни увреждания, интелектуални затруднения и аутизъм. Автореферат по дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев. София, С. 15.

Маринова, Ивета. Арт-терапията – значима трудотерапевтична дейност в социални и здравни заведения /Методични подходи, възможности и проблеми/. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност “Социална медицина и опазване на здравеопазването и фармацията”. София, С. 17.

Легкоступ, Пламен. “Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето”, София сп. Предучилищно възпитание, XLVIII, 4 бр. 2000, стр. 12-17, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1143678948 – София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Елица Александрова. РОЛЯТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2015/1, стр.70, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство и някои аспекти на възпитателното му въздействие“, сб. Детето на ХХІ век, ВТ, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, 2002, стр. 131-136, – сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново

Елица Александрова. РОЛЯТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2015/1, стр.70, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Легкоступ, Пламен и др. Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, изд. Фабер, 2010, стр.152-155, ISBN 978-954-400-422-4 / Розалия Кузманова-Карталова – В. Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-422-4.

Марчева, Пенка. За приложението на някои педагогически техники за развитие на емоционалната интелигентност в условията на музикално-възпитателен процес. В: Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда. София, с. 29.

2014

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), Одобрен със заповед N РД 09-421/11.06.2002 на МОН, София, издателство Прозорец, 2002, 90 стр., ISBN 954-733-277-5; COBISS.BG-ID 1039106788; рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, / Лучия Ангелова – издателство Прозорец, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- // Електронно списание за наука, култура и образование. 2014, 2, с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Прозорец, 2002, 32 стр., ISBN 954-733-284-8 / Лучия Ангелова – издателство Прозорец, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- // Електронно списание за наука, култура и образование. 2014, 2, с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-1337/31.08.2004 г. на МОН, София, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х, ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- // Електронно списание за наука, култура и образование, 2014, 2, с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН – зап. № РД 09-1337/31.08.2004, София, издателство Просвета, 2004, 62 стр., ISBN 954-01-1585-Х; ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252 рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, / Лучия Ангелова – издателство Просвета София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- // Електронно списание за наука, култура и образование, 2014, 2, с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН със заповед № РД 09 – 1184/12.07.2005, София, издателство Просвета, 2005, 92 стр., ISBN 954-01-1715-1 COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- // Електронно списание за наука, култура и образование., 2014, 2, с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, София, издателство Просвета, 2005, 72 стр., ISBN 954-01-1734-8; COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- // Електронно списание за наука, култура и образование., 2014, 2, с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BG-ID 1044177892 / Лучия Ангелова – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Радева Валентина, Петя Стефанова, Иновативни форми на работа с деца от начална училищна степен в естетическа среда: синтез на изкуствата. – НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2014, том 53, серия 6.3

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Белчева, Весела. Детето, изкуството и чуждия език. В: Чуждоезиково обучение, 2014, № 6; с. 670-676; ISSN: 0205-1834.- God. 41, br. 6 (2014); COBISS.BG-ID 1267961060

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Димчева, Мая. Педагогически подходи при определяне грамотността и изразителността на детската изобразителна дейност. -// Електронно списание за наука, култура и образование., 2014, 2, с. 56-61.

Цветанова, Виктория Димитрова, Бл. Папазов. Нетрадиционни и алтернативни форми на изобразителната дейност в учебния процес. В : Сборник научни трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет, 2014 г. – Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 51-55.

Легкоступ, Пламен. Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, – изд. Фабер, Велико Търново

Белчева, Весела. Детето, изкуството и чуждият език. – Чуждоезиково обучение, 2014, год. 41, № 6, с. 670-676. ISSN 0205-1834; COBISS.BG-ID 1267961060

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Белчева, Весела. Детето, изкуството и чуждия език. В: Чуждоезиково обучение, 2014, № 6.

Легкоступ, Пламен и др. Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I – IV клас: С Арт и Цветльо в света на изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; София, издателство Просвета, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9; COBISS.BG-ID 1226957028 / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя. – // Електронно списание за наука, култура и образование. 2014, 2, с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с цветовете – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор) (Одобрено със заповед Nо РД 09-289/05.03.2008 г. на МОН), София, издателство Анубис, 2008, 32 стр, ISBN 978-954-426-710-0; COBISS.BG-ID 1230065892 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя. – // Електронно списание за наука, култура и образование. 2014, 2, c. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с учителите (съавтор), книга за учителя за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908580 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя. – // Електронно списание за наука, култура и образование. 2014, 2, c. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за първа група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-844-2; COBISS.BG-ID 1233344484 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- //Електронно списание за наука, култура и образование , 2014, 2 с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с учителите (съавтор), Книга за учителя за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 157-176, ISBN 978-954-426-816-9; COBISS.BG-ID 1231908068 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.-// Електронно списание за наука, култура и образование , 2014, 2, с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-837-4; COBISS.BG-ID 1233328868 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- // Електронно списание за наука, култура и образование , 2014, 2, с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с учителите, Книга за учителя за първа група на детската градина. (съавтор), София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908324 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- //Електронно списание за наука, култура и образование , 2014, 2 с. 61- 66.

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с цветовете (съавтор), учебник за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 32 стр, ISBN 978-954-426-814-5; COBISS.BG-ID 1233327588 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя. – // Електронно списание за наука, култура и образование. 2014, 2, c. 61- 66.

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Бояджиева, Нели. Възпитание чрез изкуство и арт-терапия в университетската педагогика и образование в България. – Електронно списание за наука, култура и образование, 2014, 2, с. 20-20.

Легкоступ, Пламен. Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356 – Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий” – Велико Търново

Белчева, Весела. Детето, изкуството и чуждия език. В: Чуждоезиково обучение, 2014, № 6.

Легкоступ, Пламен и др. Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796 / Пламен Радев, Албена Александрова – изд. Фабер

. Linkov A. I. Modern pedagogy: the nature of innovation processes. // American Journal of Pedagogy and Education , 2014, Vol. 4, No. 2, p. 20-26.

Гайдова, Р. Типология на методите за обучение по технико- технологични дейности в детската градина. – Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима /Тематски зборник/. Универзитет у Нишу, Учитељски Факултет у Врању, 2014, с.434. http://eprints.ugd.edu.mk/10170/1/__ugd.edu.mk_private_UserFiles_snezana.veselinovska_Desktop_Zbornik%20Savremene%20tendencije%20-%20za%20autore.pdf

Легкоступ, Пламен и др. Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, / Розалия Кузманова-Карталова – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Здравкова, Боряна. Основни компетентности в социално-педагогическата практика. Педагогика, 1, с. 41 – 47. ISSN 0861 – 3982. С. 41.

Здравкова, Боряна. Формиране на интеркултурна компетентност у студентите – социални педагози в професионално-практическото обучение. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, ВТ, с. 51, с. 51.

Легкоступ, Пламен и др. Училищна педагогика, (съавтор), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, 354 стр./ 97-98; 183-192; 341-344 стр; ISBN 978-954-400-976-2; COBISS.BG-ID 1262632164 / Пламен Радев, Албена Александрова – изд. Фабер, Велико Търново

Angelova, Vladimira. Aspects of teaching mathematics to gifted students in the context of inclusive education. // International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2014, Vol. 5, p.98-110.

Цонкова, Д. Иновативни подходи в модулното обучение по туризъм. София: Star Way, 2014. ISBN 978-954-8685-24-5.

Легкоступ, Пламен. “Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството”, ,София, сп. “Предучилищно възпитание”, XL, кн. 2, 1992, стр. 17-21, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1148127204 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 2 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Димитрова, Светла Д., Димитър И. Балкански. Развитие и стимулиране на творческото въображение на децата от предучилищна възраст чрез изобразяване по асоциация. В : Сборник научни трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет, 2014 г. – Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с.232-235

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с учителите – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор), (одобрено от МОН), София, изд. АНУБИС, 2008, ISBN 978-954-426-779-7; COBISS.BG-ID 1230070756 / Лучия Ангелова – София, изд. АНУБИС, 2008.

Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя. – // Електронно списание за наука, култура и образование. 2014, 2, c. 61- 66.

2013

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), Одобрен със заповед N РД 09-421/11.06.2002 на МОН, София, издателство Прозорец, 2002, 90 стр., ISBN 954-733-277-5; COBISS.BG-ID 1039106788; рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, / Лучия Ангелова – издателство Прозорец, София

Цанкова, Милена И., Л. С. Димитрова. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Сб. Интегративни връзки в обучението на студентите. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2013г, с. 72-110. ISBN 978-954-577-837-7. (Студия)

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, София, издателство Просвета, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5; COBISS.BG-ID 1040769508 рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Цанкова, Милена И., Л. С. Димитрова. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Сб. Интегративни връзки в обучението на студентите. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2013г, с. 72-110. ISBN 978-954-577-837-7. (Студия)

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-1337/31.08.2004 г. на МОН, София, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х, ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Цанкова, Милена И., Л. С. Димитрова. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Сб. Интегративни връзки в обучението на студентите. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2013г, с. 72-110. ISBN 978-954-577-837-7. (Студия)

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН със заповед № РД 09 – 1184/12.07.2005, София, издателство Просвета, 2005, 92 стр., ISBN 954-01-1715-1 COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Цанкова, Милена И., Л. С. Димитрова. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Сб. Интегративни връзки в обучението на студентите. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2013г, с. 72-110. ISBN 978-954-577-837-7. (Студия)

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Захариева, Д. Ескизът в обучението по живопис (за художествените специалности в университета). – Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Благоевград, 2013.

Куков, Емил. Естетическото възприятие за натурата и обучението по живопис в университета. – В: Годишник на СУБ „Наука, образование, изкуство“. Т.7. 2013, с. 72–82.

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Захариева, Д. Ескизът в обучението по живопис (за художествените специалности в университета) – Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, Благоевград, 2013.

Легкоступ, Пламен. Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, – изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Магдалена Маринова. Методически аспекти на обучението по религия. В. Търново: Фабер, 2013. 258 с.

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Захариева, Д. Ескизът в обучението по живопис (за художествените специалности в университета). – Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Благоевград, 2013.

Информационен бюлетин „Съвременна педагогическа литература“ по проекта „Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013. София, 2013, издание на МОН.

Легкоступ, Пламен. Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356 – Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий” – Велико Търново

Гърмидолова, Марияна Минчева. Формиране на културата на подрастващите в обучението по изобразително изкуство. Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките”, 2013. В. Търново, 2013. – 369 с.

Легкоступ, Пламен и др. Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796 / Пламен Радев, Албена Александрова – изд. Фабер

Григорова, Христина Х. Музика и емпатично общуване – път към успешна социализация. – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, ФНПП, Национален форум „Орфеева дарба“ – София. – В : Четвърта Национална Конференция Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда, София 17-18 май 2013 г. http://www.fnpp.uni-sofia.bg/MUZIKA/Dokladi/grigorova.pdf

Гърмидолова, Мариана Минчева. Формиране на културата на подрастващите в обучението по изобразително изкуство.Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В. Търново, 2013. – 369 с.

Лавренцова Е., П. Петрова. Целите и съдържанието на обучението като следствие от развитието на социокултурната среда. – В: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки [онлайн]. Вип. 121, 2013, 1 част, с. 13–18.

Легкоступ, Магдалена Маринова. Методически аспекти на обучението по религия. В. Търново: Фабер, 2013. 258 с.

2012

Легкоступ, Пламен и др. Legkostup, Pl., “L`education artistique au sein de l`education integratrice”, Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; Mons, Belgique, Universite de Mons-Hainaut, UMH, 2007, pp 83-93, D/2007/9708/1 / Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон – Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique

Легкоступ, Магдалена Маринова. Обучението по религия – диалог и инклузия. В. Търново: Фабер, 2012, ISBN 978-954-400-763-8.

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: Ивис, 2012. 162 с.; ISBN 978-954-2968-19-1; COBISS.BG-ID 1249202916

Гаджева, Диляна Любенова. Дидактически модел за развиване на творчески способности у учениците от четвърти клас. Дисертация. Велико Търново, 2012. 435 с.

Кръстева, Антония Тонева. Експериментален модел за обучение в основни умения за критическо мислене у учениците от начален етап на основна образователна степен. Дисертация. Велико Търново, 2012. 377 с.

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с.; ISBN 978-954-2968-19-1; COBISS.BG-ID 1249202916

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Чилингиров, Светозар Йорданов. Пленерът в обучението по изобразително изкуство в начална училищна степен. Дисертация. Шумен, 2012. 204 с.

Легкоступ, Пламен. Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, – изд. Фабер, Велико Търново

Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с, ISBN 978-954-2968-19-1; COBISS.BG-ID 1249202916

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с.

Гюлчев, Николай Георгиев. Изобразителна дейност в предучилищна възраст. Пловдив, Астарта, 2012, 207 с.

Легкоступ, Пламен. В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BG-ID 1243720676 рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с., ISBN 978-954-2968-19-1; COBISS.BG-ID 1249202916

Легкоступ, Пламен. Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356 – Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий” – Велико Търново

Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с. ISBN 978-954-2968-19-1; COBISS.BG-ID 1249202916

Легкоступ, Пламен и др. Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796 / Пламен Радев, Албена Александрова – изд. Фабер

Кръстева, Антония Тонева. Експериментален модел за обучение в основни умения за критическо мислене у учениците от начален етап на основна образователна степен. дисертация. Велико Търново, 2012. 377 с.

2011

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Захариева, Д. Дидактически и творчески аспекти на ескиза в обучението по живопис – В: Годишник на СУБ „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век“. Т.5. 2011, с. 112–119.

Легкоступ, Пламен и др. Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BG-ID 1044177892 / Лучия Ангелова – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Михайлова, Г. Общуване родители – деца в контекста на виртуалните и художествени послания. – В: Предучилищно възпитание, 2011, № 4.

2010

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с., ISBN 978-954-07-3066-0; COBISS.BG-ID 1236678116

Захариева, Д. Ескизът като средство за оптимизиране на учебния процес по живопис. – В: Годишник на СУБ „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”. Т.4. 2010, с. 454–458.

Костова, Пенка. Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции. В. Търново, 2010. с.376, ISBN 978-954-524-730-9; COBISS.BG-ID 1276862180

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Dimcheva, M. Perception of the christian art works of art (age and emotional characterization). – В: Год. на Софийския университет „Св. Климент Охридски” [онлайн]. Т. 102, 2010, с. 91–103.

Костова, Пенка. Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции. В. Търново, 2010. с. 376.

Легкоступ, Пламен. Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, – изд. Фабер, Велико Търново

Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с., ISBN 978-954-07-3066-0; COBISS.BG-ID 1236678116

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с.

Гюлчев, Николай Георгиев. Методи на обучение и тяхната обусловеност от учебно-възпитателната работа по изобразителна дейност в детската градина. (статия). – В: Педагогически алманах, 2010, кн. 2. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий.

Учене с картинки. Проект към ЕС imago2010: Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст.

Легкоступ, Пламен. В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BG-ID 1243720676 рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с., ISBN 978-954-07-3066-0; COBISS.BG-ID 1236678116

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Dimcheva, M. Perception of the christian art works of art (age and emotional characterization). – В: Год. на Софийския университет „Св. Климент Охридски” [онлайн]. Т. 102, 2010, с. 91–103.

Легкоступ, Пламен. “Динамизиране на отношението дете – детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби”, ВТ, сп. “Педагогически алманах”,Том 3 / Брой 1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,1995, 63-79 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1132701668 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с.

Легкоступ, Пламен. “Графиката и интелектуалното развитие на децата”, София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с., ISBN 978-954-07-3066-0; COBISS.BG-ID 1236678116

Легкоступ, Пламен. “Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството”, ,София, сп. “Предучилищно възпитание”, XL, кн. 2, 1992, стр. 17-21, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1148127204 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 2 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с.

Легкоступ, Пламен. Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764 – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Костова, Пенка. Управление на партньорските отношения в образователното пространство. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2010; с.444. ISBN 978-954-524-730-9; COBISS.BG-ID 1276862180

Легкоступ, Пламен. “Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация”,София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, стр. 54-68, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1173624548 – София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Учене с картинки. Проект към ЕС imago2010: Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст.

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание”, София, сп. “Предучилищно възпитание”, LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 1, 2006; [Инд./Реф. в: CEEOL]

Учене с картинки. Проект към ЕС imago2010: Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст.

Легкоступ, Пламен. Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, София, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, 2007, стр. 18-24 – Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Учене с картинки. Проект към ЕС imago2010: Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст.

2009

Легкоступ, Пламен и др. Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив – Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон, монография, 172 стр, Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 111-134 стр, ISBN 978-954-598-5; COBISS.BG-ID 1226964708; рецензенти: проф. Гинка Димитрова, доц. Живко Карапенчев, / Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Димитрова, Гинка. Възпитателни взаимодействия с децата на 21 век (Социално-педагогическа проблематика). В.Търново, 2009, с. 373.

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с. 427–458, ISBN 978-954-9865-11-0; COBISS.BG-ID 1231822052

Захариева, Д. Ескизът – фактор за развитие на живописните способности на студентите – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра „Изобразително изкуство” в Югозападен университет „Неофит Рилски”. 2009, с. 105–116.

Костова, Пенка. Управление на партньорските отношения в образователното пространство. В. Търново, 2009. с.166., ISBN 978-954-8387-50-7; COBISS.BG-ID 1231330276

Куков, Емил. Въведение в живописта: Система на обучение по живопис в университета. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2009. 141 с.; ISBN 978-954-680-618-5; COBISS.BG-ID 1231294692

Куков, Емил. За някои противоречия в обучението по живопис в университетски условия и пътищата на тяхното преодоляване. – В: Анали. Издание на СУ „Св. Климент Охридски“, 2009, № 1-4.

Куков, Емил. За някои психологически и дидактически аспекти в творческо-обучаващия процес при живописване от натура. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра “Изобразително изкуство” в Югозападен университет “Неофит Рилски”. 2009, с. 84–99.

Куков, Емил. Културни модели на отношение към натурата в студентската живопис. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра „Изобразително изкуство“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“. 2009, с. 51–70.

Куков, Емил. Стадиални състояния на студентската живописна творба (по материали от университетското обучение по живопис). – Хабилитационен труд за придобиване на научно звание „профeсор“, 2009.

Куков, Емил.. Детайлът и цялото в студентската учебна живопис. – В: Изобразително изкуство в университета. Юбилеен сборник тридесет години катедра „Изобразително изкуство” в Югозападен университет „Неофит Рилски”. 2009, с. 22–32.

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с. 427–458 ISBN 978-954-9865-11-0; COBISS.BG-ID 1231822052

Куков, Емил. Въведение в живописта: Система на обучение по живопис в университета. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2009. 141 с.; ISBN 978-954-680-618-5; COBISS.BG-ID 1231294692

Куков, Емил. Стадиални състояния на студентската живописна творба (по материали от университетското обучение по живопис). Хабилитационен труд за придобиване на научно звание „профeсор“ (2009).

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Гюлчев, Николай Георгиев. Композиция и художествено-изобразителната дейност на детето. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009. 241 с.

Димчева, Мая Веселинова. Образователни и възпитателни функции на православното иконописно творчество. Дисертация. София, 2009. 279 с.

Костова, Пенка. Управление на партньорските отношения в образователното пространство. В. Търново, 2009. с.166

Теофилова, Марина Теофилова. Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие. В. Търново. Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009. 148 с.

Легкоступ, Пламен. Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, – изд. Фабер, Велико Търново

75. Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с.427–458, ISBN 978-954-9865-11-0; COBISS.BG-ID 1231822052

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с.427–458

Димчева, Мая Веселинова. Образователни и възпитателни функции на православното иконописно творчество. Дисертация. София, 2009. 279 с.

Легкоступ, Пламен. В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BG-ID 1243720676 рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с. 427–458с. ISBN 978-954-9865-11-0; COBISS.BG-ID 1231822052

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Димчева, Мая Веселинова. Образователни и възпитателни функции на православното иконописно творчество. Дисертация. София, 2009. 279 с.

Легкоступ, Пламен. “Графиката и интелектуалното развитие на децата”, София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Теофилова, Марина Теофилова. Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009. 148 с.

2008

Легкоступ, Пламен и др. Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 / Елка Петрова, Маргарита Каменова, Веселина Петрова, Елена Русинова, Фидана Даскалова, Мариана Дамянова, Мария Баева, Рени Христова – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Прозорец, 2002, 32 стр., ISBN 954-733-284-8 / Лучия Ангелова – издателство Прозорец, София

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 269 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Просвета, 2003, 70 стр., ISBN 954-01-1420-9; COBISS.BG-ID 1040769764 / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 269 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН – зап. № РД 09-1337/31.08.2004, София, издателство Просвета, 2004, 62 стр., ISBN 954-01-1585-Х; ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252 рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, / Лучия Ангелова – издателство Просвета София

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 269 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, София, издателство Просвета, 2005, 72 стр., ISBN 954-01-1734-8; COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 269 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Куков, Емил. Стадиални състояния в живописта. Натюрморт. Портрет. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008. 134 с.; ISBN 978-954-680-596-6; COBISS.BG-ID 1233081572

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 275 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

Муна, Абдулрахман Салех Ал-Шайн. Сравнителен анализ на обучението по изобразително изкуство във Факултета по педагогика в Кувейт и Катедрата по начална педагогика на изкуствата в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. дисертация. София, 2008. 181 с.

Муна, Абдулрахман Салех Ал-Шайн. Сравнителен анализ на обучението по изобразително изкуство във Факултета по педагогика в Кувейт и Катедрата по начална педагогика на изкуствата в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дисертация. София, 2008. 181 с.

Чешмеджиева, П. Зависимост на експресивността на рисунката при 5–6-годишните деца от спонтанността в изразяването. – В: Науч. трудове на Русенския университет [онлайн]. Т. 47, 2008, серия 5.2, с. 64–68.

Легкоступ, Пламен и др. Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BG-ID 1044177892 / Лучия Ангелова – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 336 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Куков, Емил. Стадиални състояния в живописта. Натюрморт. Портрет. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008. 213 с.

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

Попов, Теодор. Арт-терапията при децата. София: ДЕФЕКТО-ЕООД, 2008. 195 с.

Легкоступ, Пламен и др. Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та – Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности, Велико Търново, печат “Антос полиграф”, Шумен, 2006, 66-105 стр, ISBN 954-8665-70-Х / Иван Карагьозов, Венета Кацарска – Велико Търново, печат “Антос полиграф”, Шумен

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 275 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, – изд. Фабер, Велико Търново

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 275 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 275 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I – IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 275 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BG-ID 1243720676 рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

Легкоступ, Пламен. “Ролята и мястото на изобразителното изкуство за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в масовото училище”, Велико Търново, Трудове на ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”, Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти), 2005, том 10, книга 4, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 7-37, ISSN 0204-6369 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство и работата в екип”, Педагогически алманах, том.13, бр.1, 2005, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 289-319 стр, Print ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1174411492 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. “Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация”, сп. “Педагогически алманах”, Том 4 / Брой 1, Велико Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996, 136-149 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1135438820 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. “Динамизиране на отношението дете – детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби”, ВТ, сп. “Педагогически алманах”,Том 3 / Брой 1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,1995, 63-79 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1132701668 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. “Изкуството и естетическото възпитание”, В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756 – Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5 COBISS.BG-ID 1228328932

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

Легкоступ, Пламен и др. “Изобразителното изкуство като приключение”, (съавтир с Лучия Ангелова), София, сп. Начално образование, кн. 3/2002, стр. 79-85, ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID 1119655396 / Лучия Ангелова – София, сп. Начално образование кн. 3/2002 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5, COBISS.BG-ID 1228328932

Легкоступ, Пламен и др. “Проблеми при разработването на учебници и книги за деца”, (съавтор с Лучия Ангелова), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002, стр. 29-31, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1159843044 / Лучия Ангелова – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас”, София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003, стр. 16-19, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1161843684 – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен и др. Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова),София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1166615268 / Лучия Ангелова – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11 – 13 . [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. “Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация”,София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, стр. 54-68, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1173624548 – София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание”, София, сп. “Предучилищно възпитание”, LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 1, 2006; [Инд./Реф. в: CEEOL]

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 343 стр., ISBN 978-954-639-5

Легкоступ, Пламен. Арт-терапията чрез изобразителното изкуство и детето. – В: Здравно възпитание. Първа национална научно-практическа конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа” – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски

Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

2007

Легкоступ, Пламен. Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности) монография, Реп. Сърбия,Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, 2007, 128 стр., ISBN 86-909478-0-3; COBISS.SR-ID 1024144596 – Ниш Реп. Сърбия, Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, ISBN 86-909478-0-3;

рецензия от проф. др. Наталиjа Jованович, продекан Филозофског факултета у Нишу,

Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието. Учебник за студенти от Факултет по обществено здраве Медицински университет – София. Под научното ръководство и редакция на доц. д-р Теодор Попов. Сифия: ИИК „Везни”, 2007.

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието. Учебник за студенти от Факултет по обществено здраве Медицински университет – София. Под научното ръководство и редакция на доц. д-р Теодор Попов. София: ИИК „Везни”, 2007.

Легкоступ, Пламен. Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764 – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Бъчваров, Светослав Димитров. Методически аспекти на обучението по изобразително изкуство в релация с информационните технологии. Дисертация. Шумен, 2007. 243 с.

Легкоступ, Пламен и др. Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова),София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1166615268 / Лучия Ангелова – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11 – 13 . [Инд./Реф. в: CEEOL]

Ангелов, Божидар Михайлов. Медийна и комуникативна компетентност. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. 285 с.

2006

Легкоступ, Пламен и др. Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 / Елка Петрова, Маргарита Каменова, Веселина Петрова, Елена Русинова, Фидана Даскалова, Мариана Дамянова, Мария Баева, Рени Христова – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Р. Учебно помагало по предучилищна педагогика (за семинарни упражнения). В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006.

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Балкански, Димитър Илиев. Ролята на нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство в начална училищна степен за развитие креативността на учениците. Дисертация. Шумен, 2006. 276 с.

Легкоступ, Пламен. “Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето”, София сп. Предучилищно възпитание, XLVIII, 4 бр. 2000, стр. 12-17, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1143678948 – София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Балкански, Димитър Илиев. Ролята на нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство в начална училищна степен за развитие креативността на учениците. Дисертация. Шумен, 2006. 276 с.

Легкоступ, Пламен. “Изкуството и естетическото възпитание”, В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756 – Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Христова, Р. Учебно помагало по предучилищна педагогика (за семинарни упражнения). В. Търново:Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2006.

Легкоступ, Пламен. “Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, София, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, стр. 36-43, ISSN: 0861-475X; COBISS.BG-ID 1163119588 – София, сп. Образование, кн. 1/2004.

Балкански, Димитър Илиев. Ролята на нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство в начална училищна степен за развитие креативността на учениците. Дисертация. Шумен, 2006. 276 с.

Легкоступ, Пламен. Арт-терапията чрез изобразителното изкуство и детето. – В: Здравно възпитание. Първа национална научно-практическа конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа” – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски

Кузманова-Карталова, Розалия. Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. В. Търново: Фабер, 2006. 198 с.

2005

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Димитров, Любен Йоакимов. За детето, училището и възпитанието. София: Фондация “ЧОВЕЩИНА”. 2005–2006. 443 с., ISBN 954-9865-10-X; COBISS.BG-ID 1045712868

Христова, Рени. Полова идентификация на децата от предучилищна възраст. Педагого-психологически аспекти и концептуални модели. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005. 311 с.; ISBN 954-524-488-7; COBISS.BG-ID 1046042852

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

20. Nikolov, K. The contact with works of fine arts as a component of the development of creative skills in 6-7-year-old children [онлайн]. http://scholar.google.bg/scholar?cites=12057147289647893090&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=bg

Гюлчев, Николай Георгиев. Възпитателно-развиващата роля на дидактичната игра по апликиране при 5–7-годишните деца. Дисертация. Велико Търново, 2005. 300 с.

Теофилова, Марина Теофилова. Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в единадесет-дванадесетгодишна възраст. дисертация. В. Търново, 2005. – 216 с.

Янакиева, Зора Георгиева. Идеята за възпитание чрез изобразителното изкуство в художествено-педагогическия печат у нас през първата половина на ХХ век. Дисертация. София, 2005. 245 с.

Легкоступ, Пламен. “Графиката и интелектуалното развитие на децата”, София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Теофилова, Марина Теофилова. Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в единадесет-дванадесетгодишна възраст. дисертация. В. Търново, 2005. 216 с.

2004

Легкоступ, Пламен и др. Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 / Елка Петрова, Маргарита Каменова, Веселина Петрова, Елена Русинова, Фидана Даскалова, Мариана Дамянова, Мария Баева, Рени Христова – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Попов, Теодор. Терапия и профилактика чрез изкуство. София: Образование, 2004. – 175 с. ISBN 954-552-041-8; COBISS.BG-ID 1042055140

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, София, издателство Просвета, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5; COBISS.BG-ID 1040769508 рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Върбанова, М. Междупредметни връзки на обучението по математика във втори клас с обучението по изобразително изкуство. – В: Начално образование, 2004, № 6.

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Просвета, 2003, 70 стр., ISBN 954-01-1420-9; COBISS.BG-ID 1040769764 / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Върбанова, М. Междупредметни връзки на обучението по математика във втори клас с обучението по изобразително изкуство. – В: Начално образование, 2004, № 6.

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Вълков, Иван Цветков. Подходи на педагогически взаимодействия и ролята им за развитие на изобразително-творческите способности на децата от предучилищна възраст. Дисертация. Велико Търново, 2004. 268 с.

Попов, Теодор. Терапия и профилактика чрез изкуство. София: Образование. София, 2004.

Легкоступ, Пламен. “Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството”, ,София, сп. “Предучилищно възпитание”, XL, кн. 2, 1992, стр. 17-21, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1148127204 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 2 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Вълков, Иван Цветков. Подходи на педагогически взаимодействия и ролята им за развитие на изобразително-творческите способности на децата от предучилищна възраст. Дисертация. Велико Търново, 2004. 268 с.

2003

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Мойнова, Марияна Минчева. Относно някои специфики в развитието на детската изобразителна дейност. Шумен: Изкуство и образование, 2003.

Тодорова, Пенка Костова. Педагогика на ранното детство. Велико Търново: Астарта, 2003. – 215 с. ISBN 954-8324-08-3; COBISS.BG-ID 1040607972

2002

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Попов, Теодор. Дете, изкуство, семейство. София: Музика VIVA, 2002. 135 с.

2001

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Мойнова, Марияна Минчева. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция „Играта – забравеният образ на детството”, 11/12.10. 2001.

Петрова, Веселина Василева. Възпитателни функции на съвместната дейност на децата в предучилищна възраст. Студия. Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Педагогически факултет. Т. 5, кн. 4, 1993, В. Търново, 2001., ISSN 131-7492; COBISS.BG-ID 1124241636

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Вълков, Иван Цветков. Интериорът и екстериорът на детските заведения. В. Търново: Фабер, 2001. 146 с

Гюлчев, Николай Георгиев. Апликацията в художествено-изобразителната дейност. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2001. 174 с.

2000

Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Гюлчев, Николай Георгиев. Формиране на композиционни умения в учебната изобразителна дейност апликиране чрез междупредметна интеграция. Статия. – В: Педагогически алманах, 2000, кн. 1,2. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий.

Тодорова, Пенка Костова. Педагогика на промоцията на здравето. В. Търново: Фабер, 2000, стр. 213