Публикации

МОНОГРАФИИ И КНИГИ

2021 – Легкоступ, Пламен. В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), второ допълнено и преработено издание, ВТ, издателство “ФАБЕР”, 2021, 264 стр., ISBN 978-619-00-1267-2; COBISS.BGID 47557128

2019 – Легкоступ, Пламен. По вълните на времето, Велико Търново, Изд. Фабер, 2019, 54 стр., ISBN 978-619-00-0935-1, COBISS.BGID – 38506504 – Изд. Фабер, Велико Търново

2018 – Легкоступ, Пламен. Основи на изобразителното изкуство – теория и практика (част първа), ВТ, Издателство “Фабер”, 2018 г., 328 страници, ISBN 978-619-00-0718-0; COBISS.BGID 1285810148

2018 Легкоступ, Пламен. ПЪТЯТ. ДРАКОНЪТ. ХУДОЖНИКЪТ. (За Китай от първо лице), ВТ, Изд. Фабер, 2018, 252 стр., ISBN 978-619-00-0812-5; COBISS.BG-ID 1287410660

2016Легкоступ, Пламен. Art Book of Prof. Plamen Legkostup, Beijing Language and Culture University, Division of Confucius Institute Development, Faculty of Arts, Beijing, China; 70 pp, 2016 – Beijing Language and Culture University, Division of Confucius Institute Development, Faculty of Arts, Beijing, China

2012Легкоступ, Пламен и др. Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BGID 1245980644

2010 – Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BGID 1232900580

2010 – Легкоступ, Пламен. Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356

2009 – Легкоступ, Пламен и др. Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, второ издание, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009, 236 стр. ISBN 978-954-07-2950-3; COBISS.BGID

2009 – Легкоступ, Пламен. Пламен Легкоступ, монография, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009, 112 стр, ISBN 978-954-07-2849-0 – Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

2007 – Легкоступ, Пламен и др. Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив – Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон, монография, 172 стр, Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 111-134 стр, ISBN 978-954-598-5; COBISS.BGID 1226964708;

2007 – Легкоступ, Пламен и др. Legkostup, Pl., “L`education artistique au sein de l`education integratrice”, Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; Mons, Belgique, Universite de Mons-Hainaut, UMH, 2007, pp 83-93, D/2007/9708/1

2007 – Легкоступ, Пламен. Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности) монография, Реп. Сърбия,Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, 2007, 128 стр., ISBN 86-909478-0-3; COBISS.SR-ID 1024144596 – Ниш Реп. Сърбия, Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, ISBN 86-909478-0-3;

2006 – Легкоступ, Пламен. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BGID 1243623396

2006 – Легкоступ, Пламен. Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BGID 1243144420

2006 – Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2,

2005 – Легкоступ, Пламен и др. Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BGID 1044177892

2005 – Легкоступ, Пламен. В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BGID 1243720676

2000 – Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BGID 1030717156;

1996 – Легкоступ, Пламен. Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BGID 1030717156

СТУДИИ, СТАТИИ, УЧЕБНИЦИ, РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ И ДР.

2023

Студия

Легкоступ, Пл. и др. Establishment and Development of the Confucius Institute at St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo/ Iskra Mandova – Diplomatic, Economic and Cultural Relations between China and Central and Eastern European Countries, Veliko Tarnovo: Faber, pp. 13-47, 2023. ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

2022

Рецензии и становища

Легкоступ, Пламен. Рецензент на “Моите първи педагогически опити “Образователни технологии. Модели. Учебни проекти. Ресурси”, Том 3, 2022, Студентски сборник за иновативни идеи и практики, 380 стр., ISSN 2738–8832 – Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2022, Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“, № 2

Легкоступ, Пламен. Рецензент на монографията “Изкуството оригами в образователна среда”. София: Образование 5.0, ISBN: 978-619-7683-03-5, 128 с., автор: Цанев, Николай (2022). – София: Образование 5.0,

Легкоступ, Пламен. Становище за придобиване на академичната длъжност ДОЦЕНТ от гл.ас. д-р Красимира Стефанова Петрова, Педагогически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“– 21.10.2022 г. – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Легкоступ, Пламен. Становище за придобиване на академичната длъжност ПРОФЕСОР от доц. дн Любен Владимиров Витанов, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“– 14.10.2022 г.

Легкоступ, Пламен. Становище за придобиване на академичната длъжност ПРОФЕСОР от доц. д-р Николай Иванов Цанев, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“– 14.10.2022 г.

Легкоступ, Пламен. Становище за придобиване на академичната длъжност ПРОФЕСОР от доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева , Педагогически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“– 21.10.2022 г. – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

2021

Статии

Легкоступ, Пламен. WORKS OF ART AND 5 – 10 YEAR OLD CHILDREN, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 2, 2021, pp 251-259, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), COBISS.BG-ID 47260424 – Национално издателство Аз-буки, София [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Легкоступ, Пламен. ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПОД КАРАНТИНА – ПРОБЛЕМИ, РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ, стр. 11-23; СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ KИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА EВРОПА“ ТОМ VІ, 404 стр., Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2021, ISSN: 2603-5030 (Print), ISSN: 2603-5391 (Online) – Велико Търново, Издателство „Фабер“ [Инд./Реф. в: CEEOL]

Рецензии и становища

Легкоступ, Пламен. Моите първи педагогически опити “Образователни технологии. Модели. Учебни проекти. Ресурси”, Том 1, 2021, Студентски сборник за иновативни идеи и практики, 251 стр., ISSN 2738–8832 – Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий “, 2021 Велико Търново, ул „Теодосий Търновски“, № 2

Легкоступ, Пламен. Моите първи педагогически опити “Образователни технологии. Модели. Учебни проекти. Ресурси”, Том 2, 2021, Студентски сборник за иновативни идеи и практики, 240 стр., ISSN 2738–8832 – Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий “, 2021 Велико Търново, ул „Теодосий Търновски“, № 2

2020

Статии

Легкоступ, Пламен и др. Особености на китайската градска архитектура и парково изкуство – естетически и социални аспекти, (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. “Фабер”, 2020, 266 стр., 159-174 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин / Искра Мандова – Изд. “Фабер”, Велико Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. Пътуващият творец и неговите произведения – основа на интеркултурното общуване, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. “Фабер”, 2020, 266 стр., 217-228 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин – Изд. “Фабер”, Велико Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Рецензии и становища

Легкоступ, Пламен. Рецензия за придобиване на ОНС Доктор от Елена Веселинова Панайотова, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. 26 Май 2020 – Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“

Легкоступ, Пламен. Рецензия за придобиване на ОНС Доктор от Милена Емилова Кирниколова, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. 28 септември 2020 – Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“

2019

Доклади

Легкоступ, Пламен и др. Някои междукултурни различия между българи и китайци (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. “Фабер”, 2019, 220 стр., 69-78 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин / Искра Мандова – ВТ, изд. “Фабер” [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. Универсалният език на изкуството и Пътят на коприната, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. “Фабер”, 2019, 220 стр., 79-94 стр., ISSN: 2603-5030, COBISS.BG-ID 50001928, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин – ВТ, изд. “Фабер”, 2019 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за 4. клас – електронен учебник (съавтор), изд. “Просвета-София” АД, 2019 г., (Одобрен със заповед № РД 09-1607/25.06.2019 г.), 76 стр. ISBN: 978-954-01-3841-1 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Пеловска – “Просвета-София” АД

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за 4. клас (съавтор), изд.”Просвета-София” АД, 76 стр. 2019 г., (Одобрен със заповед № РД 09-1607/25.06.2019 г.) ISBN: 978-954-01-3840-4, COBISS.BG-ID – 1291423972 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Пеловска – изд.”Просвета-София” АД,

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя за 4 клас по изобразително изкуство, Издателство „Просвета – София“ АД – София, 2019, Формат: 17х24 см , 84 стр., ISBN 978–954–01–3905–0, COBISS.BG-ID – 1290818532 / Лучия Малинова Ангелова, Пламен Анатолиев Легкоступ, Гергана Михайлова Михайлова-Недкова, Симона Миткова Пеловска – Издателство „Просвета – София“ АД

Отзиви

Легкоступ, Пламен и др. Еast meets West – mutual learning between encountering civilizations : art exhibition in celebration of the 70th anniversary of the establishment of China-Bulgaria diplomatic relations 1949-2019 / forew. Cui Xiliang, Plamen Legkostup, Veliko Tarnovo, Faber Publishers, 2019, pp 54, ISBN 978-619-00-0978-8, COBISS.BG-ID 39072264 / Cui, Xiliang – Veliko Tarnovo, Faber Publishers

2018

Статии

Легкоступ, Пламен. Детето и изкуството (връзка между познавателното и творческото развитие), ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА – Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, София, 29 ноември 2018 г., София, изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета, 504 стр., 296-306 стр, ISBN 978-954-01-3806-0, съставители: Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова, Марияна Косева; – СУ “Климент Охридски”, изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета

Доклади

Легкоступ, Пламен. Първите пет години на великотърновския институт „Конфуций“, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., ВТ, изд. “Фабер”, 2018, 310 стр., 25-59 стр., ISBN:978-619-00-0745-6; COBISS.BG-ID 1285808868 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, – изд. “Фабер”, Велико Търново

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), електронен учебник; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3601-1; / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), печатен – хартиен носител; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 21х29 см, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3600-4; COBISS.BG-ID 1286955748 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за 4. клас (съавтор), печатен – хартиен носител; Одобрен със заповед № РД ….на МОН; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 60х90/8 см, 76 стр., ISBN: 978-954-01-3840-4 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 17х24 см, 80 стр., ISBN: 978-954-01-3720-9; COBISS.BG-ID 1285452516 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

2017

Статии

В чужбина

Легкоступ, Пламен. Relation Between Cognitive аnd Creative Development // London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI., London, Imperial College Press, 2017. 381-390 p./ 590 p. ISSN: 1474-846X – © Imperial College Press, 2017, © Imperial College London, 2017 [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Легкоступ, Пламен. ИНТЕЛЛЕКТ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ – СВЯЗИ И ЗАВИСИМОСТИ // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 (дата обращения: 19.05.2017). – Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 http://www.vsoa.esrae.ru/ [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Доклади

Легкоступ, Пламен. Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Международна научна конференция “Oт сетивното към визуалното: плурализмът в изкуството”, В. Търново, 20-21 ноември 2015, [Електронен ресурс -1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см] В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2017′ ISBN 978-619-208-103-4; COBISS.BG-ID 1284937188 – В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), Одобрен от МОН със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство “Просвета”, 2017, 68 стр., ISBN: 978-954-01-3226-6; COBISS.BG-ID 1280878052 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство “Просвета”, София

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за 1. клас, електронен учебник, (съавтор), Одобрен със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство “Просвета”, 2017, 70 стр., ISBN: 978-954-01-3276-1 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство “Просвета”, София

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г., София, Издателство “Просвета”, 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3412-3; COBISS.BG-ID 1283220708 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство “Просвета”, София

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за 2. клас, електронен учебник, (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г, София, Издателство “Просвета”, 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3413-0 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство “Просвета”, София

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), София, Издателство “Просвета”, 2017, 60 стр., ISBN 978-954-01-3225-9; COBISS.BG-ID 1278392292 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство “Просвета”, София

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), София, Издателство “Просвета”, 2017, 68 стр., ISBN 978-954-01-3463-5 ; COBISS.BG-ID 1282829540 / Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева – Издателство “Просвета”, София

Отзиви

Легкоступ, Пламен. Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, 257 стр,Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г., ВТ, изд. “Фабер”, 2017, 9-10 стр, ISBN: 978-619-00-0592-6; COBISS.BG-ID 1279019492 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, – изд. “Фабер”, Велико Търново

2016

Статии

Легкоступ, Пламен. Детето и изобразителното изкуство като интегративна творческа цялост, Сборник с доклади на тема „Предизвикателства пред съвременното образовани. Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн“, София, 23 ноември 2016 г., София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 97-104/ 512 стр., ISBN 978-954-07-4201-4, COBISS.BG-ID 1289550820 Ред.колегия: проф. Емилия Рангелова, проф. Георги Петров, доц. Вержиния Боянова, доц. Владислав Господинов; – УИ „Св. Климент Охридски“, София

Легкоступ, Пламен. Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема: От сетивното към визуалното. “Плурализмът в изкуството“, Велико Търново, 20-21 ноември 2015 г., ВТ, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, ISBN 978-619-208-103-4 – УИ „Св. Св. Кирил и Методий“ ISBN 978-619-208-103-4

Доклади

Легкоступ, Пламен. Ролята на Институт „Конфуций“ за културния, образователен и икономически обмен между Китай и България, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., ВТ, изд. “Фабер”, 283 стр, 11-22 стр., ISBN: 978-619-00-0406-6; COBISS.BG-ID 1276229092; COBISS.BG-ID 1286335204 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, – изд. “Фабер”, Велико Търново

Части от книги

Легкоступ, Пламен. IN JURE VERITAS! Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Том 7 / Брой 2, ВТ, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 110-110 стр, Print ISSN: 1314-2593 – УИ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

2015

Доклади

Легкоступ, Пламен. Отчет на проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ – ректор на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” за развитието на Университета през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015 година [Електронен ресурс], В. Търново : Фабер, 2015, 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271955940 – издателство Фабер

Легкоступ, Пламен и др. Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015; ВТ, изд. Фабер, 2015, 532 стр., ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271954916 / Пламен Легкоступ и др. – изд. Фабер, Велико Търново,

КнигиВ чужбина

Легкоступ, Пламен. Antilogika slike, [autor tj. urednik Slavko Krunić; reprodukcije Milan Đakov]; Аутор: Гаталица, Александар; Ђурић, Миодраг; Албахари, Давид; Ђоковић, Михајло; Арсић, Љубица; Станић, Војо; Герзић, Боривој; Луковић, Александар; Димић, Ивана; Карабаджаков, Ганчо; Јовановић Данилов, Драган; Рап, Ото; Митровић, Немања; Уларџић, Дејан; Монд, Вал; Крунић, Славко; Огњановић, Мирјана; Браидо, Силвано; Палавестра, Александар; Легкоступ, Пламен; Пинел, Елоди; Пенев, Пеньо; Ранковић, Драган; Токин, Иван; Круљ, Зоран; Ветман, Харалд; Петровић, Снежана; Шајтинац, Угљеша; Мацановић, Момчило; Издавање и производња – Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015 (Novi Sad : Print studio MA); 89 str.-reprodukcije u bojama; ISBN 978-86-7931-422-2; COBISS.SRID 293464071 – Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015 (Novi Sad : Print studio MA)

Части от книгиВ чужбина

Легкоступ, Пламен и др. Palavestra, Aleksandar; Легкоступ, Пламен, Ukradena relikvija : priča nastala prema sliciPrivlačenjePlamena Legkostupa / Aleksandar Palavestra; B: Antilogika slike, Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015, ISBN 978-86-7931-422-2; COBISS.SRID 293464071; Str. 51-56 – COBISS.SRID 315453703 / Palavestra, AleksandarNovi Sad : Kulturni centar Novog Sada, Srbije

2014

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Теория и методика на изобразително изкуство (съавтор), София, Издателство Просвета, 2014, 276 стр., ISBN 978-954-01-3039-2; COBISS.BG-ID 1267020004 / Лучия Ангелова – Издателство Просвета, София

Отзиви

Легкоступ, Пламен. Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново, 26-27 септември 2014 г., ВТ, изд. “Фабер”, 2014, 12-13 стр., ISBN: 978-619-00-0185-0; COBISS.BG-ID 1271465188, ред.колегия: проф. Бора Беливанова, проф. Пламен Легкоступ; проф. Ли Сяокуей; доц. Искра Мандова – изд. “Фабер”, 2014

2013

Статии

Легкоступ, Пламен. В университетите се учи, а не се прави политика : с проф. Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” разговаря Веселина Ангелова, В-к Труд : национален всекидневник. ISSN 1313-7719. – Год. 78, бр. 294 (28 окт. 2013), с. 18, COBISS.BG-ID 1254365412 – В-к Труд : национален всекидневник, София : Медиа холдинг

Легкоступ, Пламен. Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” – вчера, днес, утре, София, сп. Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1289-1301 ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261095908 – София [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. Социалната педагогика и изкуството, София, списание Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1331-1339, ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261097700 – София [Инд./Реф. в: CEEOL]

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Арт-терапия и социална работа с деца-мигранти, Сборник: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (авторски колектив); ВТ, изд. Фабер, 2013, 92-104/140 стр., ISBN 978-954-400-980-9; COBISS.BG-ID 1261589988 / Галя Бонева, Розалия Кузманова, Любомира Попова, Боряна Здравкова – изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – IІI-ти клас, трето прераб. изд, (съавтор), одобрен от МОН със зaповeд: № PД 09-209/17.02.2014 г.) София, издателство Просвета, 2013, 96 стр., ISBN 978-954-01-2890-0; COBISS.BG-ID 1266366180 / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен и др. Училищна педагогика, (съавтор), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, 354 стр./ 97-98; 183-192; 341-344 стр; ISBN 978-954-400-976-2; COBISS.BG-ID 1262632164 / Пламен Радев, Албена Александрова – изд. Фабер, Велико Търново

Справочни издания

Легкоступ, Пламен и др. Разказ за Светогорската светлина [Видеозапис], COBISS.BG-ID 46800136 / Станимир Трифонов, Емил Aндреев, Емил Пенев, – В. Търново : Великотърновски унив. “Св. св. Кирил и Методий”

Части от книги

Легкоступ, Пламен. Преподавателите на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” (1963-2013) / [ред. кол. Пламен Легкоступ – отг. ред. … и др.], (предговор), В. Търново, изд. Фабер, 2013, 5-6 стр., 636 стр., ISBN 978-619-00-0054-9; COBISS.BG-ID 1266337252 – изд. Фабер, Велико Търново

2012

Статии

В чужбина

Легкоступ, Пламен и др. Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта (съавтор) Ниш, Университет у Нишу, Врање: Учитељски факултет. с. 163 – 173. ISBN: 978-86-82695-92-9. / Розалия Кузманова-Карталова – Научни скуп на тему: “Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста”, Университет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Србиjе, 18 ноември 2011 г. Гл. и отг. уредник С. Денић. Врање: Учитељски факултет (Врање: Аурора), 2012, с. 163 – 173. ISBN 978-86-82695-92-9

Части от книги

Легкоступ, Пламен и др. Предговор; Диалог на педагогическите компетенции : 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца / [състав. Огняна Георгиева-Тенева … и др.], ; 324 с. : с портр., диагр., табл. ; 24 см [предг. Пламен Легкоступ], ISBN 978-954-524-839-9; COBISS.BG-ID 1246143972 / съставител Огняна Георгиева-Тенева и др. – Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012 (печат-Ивис)

2011

Статии

Легкоступ, Пламен и др. “Изобразителното изкуство и интегрираното обучение”, сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, Трудове на ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”, 204 стр, ВТ, издателство Фабер, 2011, стр. 139-162, ISBN 978-954-400-555-9; COBISS.BG-ID 1239494628 / Галя Бонева, Любомира Попова, Пенка Костова, Розалия Кузманова, Катя Божинова, Маринела Михова, Боряна Здравкова, Драгана Стефанова, Костадинка Пламенова, Катя Цанкова – Издателство Фабер, В. Търново,

Легкоступ, Пламен и др. Възможности за интегриране на деца-мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, с. 161 – 165, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 / Розалия Кузманова-Карталова – „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321 [Инд./Реф. в: ВИНИТИ Реферативен журнал]

Легкоступ, Пламен. Измерения на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент, Сборник по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, с. 29-34, ISBN 978-954-423-667-0. – Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0.

Легкоступ, Пламен и др. Социално-педагогическа компетентност за работа с деца-мигранти, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр.156 – 160, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 / Розалия Кузманова-Карталова – „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, ISSN 1311-3321 [Инд./Реф. в: ВИНИТИ Реферативен журнал]

В чужбина

Легкоступ, Пламен и др. Арттераприја као начин јачање функције породице (съавтор), Сб. от Научни скуп са мећународним учешћем “Васпитање за хумане односе. Проблеми и перспективе”. Зборник радова, Университет у Нишу, Филозофски факултет, Србиjе, 17 – 18 септембра 2010 г. Гл. и отг. уредник Р. Виденовић., с. 393 – 400. ISBN 078-86-7379-233-0 / Розалия Кузманова-Карталова – Ниш: Издавачки центар Филозофски факултет, 2011

Легкоступ, Пламен и др. Ролята на изобразителното изкуство при възприемането на художествената литература от децата от предучилищна възраст (съавтор), Ниш, Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 75-79, ISBN: 978-86-82695-92-9. / Христо Бонджолов – Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 153 – 163. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Доклади

Легкоступ, Пламен и др. Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2007 до 17.05.2011; ВТ, изд. Фабер, 2011, 310 стр. ISBN 978-954-400-469-9; / Пламен Легкоступ и др. – изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен. Финансиране на държавните висши училища – състояние и перспективи, Сборник от научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” – 10-11.12.2010 г., ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 59-70, ISBN 978-954-524-807-8; COBISS.BG-ID 1239171300 – Научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” 10-11.12.2010 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, ISBN 978-954-524-807-8

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН cъc заповeд № PД 09-1729/24.11.2011 г.), София, издателство Просвета, 92 стр., ISВN 9789540122359 / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен и др. Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796 / Пламен Радев, Албена Александрова – изд. Фабер

Отзиви

Легкоступ, Пламен. Търновска книжовна школа. Т. 9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век : девети международен симпозиум, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. / [ред. кол. Иван Харалампиев … и др.], отзив, В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2011 (В. Търново : Фабер), 816 с, ISBN 954-524-339-2 (подв.), COBISS.BG-ID 1248773860 – Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, печат Фабер

2010

Статии

Легкоступ, Пламен и др. Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, изд. Фабер, 2010, стр.152-155, ISBN 978-954-400-422-4 / Розалия Кузманова-Карталова – В. Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-422-4.

Доклади

Легкоступ, Пламен. Педагогическото образование във Великотърновската Алма Матер, Пленарен доклад, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, ВТ, изд. Фабер, 2010, стр. 13-18, ISBN 978-954-400-422-4 – Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4

Отзиви

Легкоступ, Пламен. Изкуството на правото и правото на изкуството, Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Том 1 / Брой 1, ВТ, УИ на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, 5-10 стр, Print ISSN: 1314-2593 – УИ на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново

2009

Статии

Легкоступ, Пламен и др. Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света, (съавтор), София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 71-85, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1183740388 / Розалия Кузманова-Карталова – сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, София. 2009. ISSN 0861-3982. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. Денят на народните будители, София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 3-7, ISSN 0861-3982. – сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 3-7, София. 2009. ISSN 0861-3982. [Инд./Реф. в: CEEOL]

В чужбина

Легкоступ, Пламен и др. Дела религијске уметности и ученици у неравномрпавном социјалном положају, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 429-438, ISBN 978-86-7379-179-1 / Розалия Кузманова-Карталова – Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен и др. Жеља за истицањем и насиље у школама и арт-терапија, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 259-271, ISBN 978-86-7379-179-1 / Розалия Кузманова-Карталова – Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Доклади

В чужбина

Легкоступ, Пламен. Православие и славянство – единство в многообразии, Пленарен доклад, Международной научно-практической конференции “Славянский мир: общность и многообразие” Тверской государственный университет, 22-23 мая 2008, Тверь, 2009, стр. 5-13, ISBN 978-5-7609-0481-2 – Тверской государственный университет, Тверь, 2009, ISBN 978-5-7609-0481-2

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-216/03.02.2009 на МОН, второ прераб. издание, София, изд. Просвета, 2009, 92 стр., ISBN 978-954-01-2235-9; COBISS.BG-ID 1230217444 / Лучия Малинова Ангелова – София, изд. Просвета

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, София, изд. Просвета, 2009, 80 стр., ISBN 978-954-01-2236-6; COBISS.BG-ID 1229351908 / Лучия Малинова Ангелова – изд.Просвета

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с учителите (съавтор), Книга за учителя за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 157-176, ISBN 978-954-426-816-9; COBISS.BG-ID 1231908068 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с учителите (съавтор), книга за учителя за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908580 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с учителите, Книга за учителя за първа група на детската градина. (съавтор), София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908324 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-837-4; COBISS.BG-ID 1233328868 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за първа група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-844-2; COBISS.BG-ID 1233344484 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с цветовете (съавтор), учебник за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 32 стр, ISBN 978-954-426-814-5; COBISS.BG-ID 1233327588 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Отзиви

Легкоступ, Пламен и др. История на българската философска мисъл : От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма. – 2009. – 380 с. : с ил. ; 21 см., Т. 1 – съставител Евлоги Данков; В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5; COBISS.BG-ID 1230182628 / Евлоги Данков и др. – Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5

Легкоступ, Пламен. Професорите на Великотърновския университет 1963-2008, Предговор на едноименния сборник, ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 3-6, ISBN 978-954-524-692-0 – Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009. ISBN 978-954-524-692-0

2008

Статии

Легкоступ, Пламен. 45 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” дава мощен духовен тласък за развитието на българската просвета и култура, София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 8, 2008, стр. 1-3, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 – сп. “Предучилищно възпитание”, София, кн. 8, 2008 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата, София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 8, 2008, стр. 9-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 – сп. “Предучилищно възпитание”, София, кн. 8, 2008. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за II клас (съавтор с Лучия Ангелова), [2.] прераб. изд, Одобрен със заповед N РД 09-322/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, 88 стр., ISBN 978-954-01-1933-5; COBISS.BG-ID 1228549604 / Лучия Ангелова – София, изд. Просвета

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство за III клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, Одобрен със заповед N РД 09-321/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, 92 стр., ISBN 978-954-01-2092-8; COBISS.BG-ID 1228091108 / Лучия Малинова Ангелова – изд. Просвета

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с учителите – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор), (одобрено от МОН), София, изд. АНУБИС, 2008, ISBN 978-954-426-779-7; COBISS.BG-ID 1230070756 / Лучия Ангелова – София, изд. АНУБИС, 2008.

Легкоступ, Пламен и др. Приятели с цветовете – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор) (Одобрено със заповед Nо РД 09-289/05.03.2008 г. на МОН), София, издателство Анубис, 2008, 32 стр, ISBN 978-954-426-710-0; COBISS.BG-ID 1230065892 / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Отзиви

Легкоступ, Пламен. С основателно самочувствие и големи отговорности, София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 8, 2008, стр. 5-8, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 – София

2007

Статии

Легкоступ, Пламен. Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, София, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, 2007, стр. 18-24 – Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен и др. Интеркултурното образование в българското училище-идеи и реалност (съавтор с Валентина Колева, Христо Кючуков), София, сп. Педагогика, кн. 2, 2007, стр. 50-60, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1174407140 / Валентина Колева, Христо Кючуков – сп. Педагогика, София ISSN 0861-3982. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. Ще проверя основно всички сметки на ВТУ : Интервю с Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” / Иван Първанов, в-к Монитор : Българският национален всекидневник Х1. ISSN 1311-9699. – IX, 2924 (25 май 2007), с. 14, COBISS.BG-ID 1220165348 – в-к Монитор : Българският национален всекидневник, София : Монитор ООД

В чужбина

Легкоступ, Пламен. “Связи и зависимости между интеллектом и творческими способностями”, Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей – Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета дошколной педагогики и психологии и 135-летию Московского Педагогического Государственого Университета, 16-17 марта 2007 года, Москва – Москва, Русия, Московски държавен педагогически университет

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I – IV клас: С Арт и Цветльо в света на изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; София, издателство Просвета, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9; COBISS.BG-ID 1226957028 / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

2006

Статии

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание”, София, сп. “Предучилищно възпитание”, LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 1, 2006; [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. “Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация”,София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, стр. 54-68, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1173624548 – София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006. [Инд./Реф. в: CEEOL]

В чужбина

Легкоступ, Пламен и др. Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process, (Margarita Todorova, Mariana Nikolova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 151-159, ISBN 80-7290-236-9, / G. Todorov et al – Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен и др. Training primary school teachers in the new conditions of the Bulgarian educational reality, (Antonia Krasteva, Margarita Todorova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 201-210, ISBN 80-7290-236-9, / A. Krasteva et al – Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Магия от цветове – учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрено от МОН, заповед №09-246/31.03.2006, София, издателство Анубис, 2006, 32 стр., ISBN-10: 954-426-685-2; ISBN-13:978-954-426-685-1; COBISS.BG-ID 1242851556 рецензент Юлия Георгиева / Лучия Ангелова – издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен и др. Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та – Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности, Велико Търново, печат “Антос полиграф”, Шумен, 2006, 66-105 стр, ISBN 954-8665-70-Х / Иван Карагьозов, Венета Кацарска – Велико Търново, печат “Антос полиграф”, Шумен

Легкоступ, Пламен. Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I – IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Дисертации

Легкоступ, Пламен. Дисертационен труд “Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст”, 388 стр. и 297 стр. с приложения, защитен успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., за присъждане на научната степен Доктор на педагогическите науки. Предложена от Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Пед. фак. Кат. Предучилищна педагогика Защитена пред СНС по педагогика, 28.09.2006 Утвърдена от ВАК с прот. N 18-14/19.10.2006 COBISS.BG-ID 1242124004 – СНС по Педагогика при ВАК

2005

Студии

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство и работата в екип”, Педагогически алманах, том.13, бр.1, 2005, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 289-319 стр, Print ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1174411492 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. “Ролята и мястото на изобразителното изкуство за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в масовото училище”, Велико Търново, Трудове на ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”, Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти), 2005, том 10, книга 4, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 7-37, ISSN 0204-6369 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Статии

Легкоступ, Пламен и др. “Възприемане на природните обекти и изобразяването им в реални и фантазни образи”, (съавтор с Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Владимир Стойчев), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005, стр. 2-4, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1168581092 / Б. Ангелов и др. – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. Арт-терапията чрез изобразителното изкуство и детето. – В: Здравно възпитание. Първа национална научно-практическа конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа” – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски

Легкоступ, Пламен и др. Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова),София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1166615268 / Лучия Ангелова – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11 – 13 . [Инд./Реф. в: CEEOL]

В чужбина

Легкоступ, Пламен. Изобразительные способности и интеллект детей 5-6 лет, Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, МГПУ, Москва, Русия, Издательство Прометей, 2005, стр. 541-544, ISBN 5-7042-1446-0, – Москва, Русия: Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, Издательство Прометей

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН със заповед № РД 09 – 1184/12.07.2005, София, издателство Просвета, 2005, 92 стр., ISBN 954-01-1715-1 COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство, Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, (съавтор с Лучия Ангелова), София, издателство Просвета, 2005, 198-227 стр., ISBN 954 01 1822-0; COBISS.BG-ID 1044660708 / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, София, издателство Просвета, 2005, 72 стр., ISBN 954-01-1734-8; COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

2004

Статии

Легкоступ, Пламен. “Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, София, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, стр. 36-43, ISSN: 0861-475X; COBISS.BG-ID 1163119588 – София, сп. Образование, кн. 1/2004.

Легкоступ, Пламен и др. В приказния свят приказни игри (съавтор с Лучия Ангелова и Николай Цанев), сп. Предучилищно възпитание, кн.7/2004, 20-26 стр, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1165008868 / Лучия Ангелова, Николай Цанев – София

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-1337/31.08.2004 г. на МОН, София, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х, ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН – зап. № РД 09-1337/31.08.2004, София, издателство Просвета, 2004, 62 стр., ISBN 954-01-1585-Х; ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252 рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, / Лучия Ангелова – издателство Просвета София

Легкоступ, Пламен и др. Приказни игри – учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова, Николай Цанев), одобрено от МОН – зап. № РД 09-1135/11.08.2004, София, издателство Анубис, 2004, 32 стр., ISBN 954-426-634-8; COBISS.BG-ID 1044370660 рецензенти: проф. Стойка Здравкова, Кирил Гюлеметов, / Лучия Ангелова, Николай Цанев – издателство Анубис, София

2003

Статии

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас”, София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003, стр. 16-19, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1161843684 – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. “Children and talent”, Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003, стр. 263-265 – Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003.

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, София, издателство Просвета, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5; COBISS.BG-ID 1040769508 рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Просвета, 2003, 70 стр., ISBN 954-01-1420-9; COBISS.BG-ID 1040769764 / Лучия Ангелова – издателство Просвета, София

Справочни издания

Легкоступ, Пламен и др. Penio Penev, Plamen Legkostup: Slike, Galerija Spinnaker Mračević, Herceg Novi, februar 2003; 4 str. – ilustr. u boji ; 21 cm; Herceg Novi; COBISS.SR-ID 195613447 / Penio Penev – Herceg Novi, Monte Negro

2002

Статии

Легкоступ, Пламен и др. “Изобразителното изкуство като приключение”, (съавтир с Лучия Ангелова), София, сп. Начално образование, кн. 3/2002, стр. 79-85, ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID 1119655396 / Лучия Ангелова – София, сп. Начално образование кн. 3/2002 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен и др. “Проблеми при разработването на учебници и книги за деца”, (съавтор с Лучия Ангелова), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002, стр. 29-31, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1159843044 / Лучия Ангелова – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. “Изобразителното изкуство и някои аспекти на възпитателното му въздействие“, сб. Детето на ХХІ век, ВТ, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, 2002, стр. 131-136, – сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново

Доклади

Легкоступ, Пламен и др. “Социалната педагогика – минало, настояще и бъдещe / Розалия Кузманова-Карталова – Първа университетска конференция по Социална педагогика и Социални дейности, Китен

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), Одобрен със заповед N РД 09-421/11.06.2002 на МОН, София, издателство Прозорец, 2002, 90 стр., ISBN 954-733-277-5; COBISS.BG-ID 1039106788; рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, / Лучия Ангелова – издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен и др. Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Прозорец, 2002, 32 стр., ISBN 954-733-284-8 / Лучия Ангелова – издателство Прозорец, София

2001

Студии

Легкоступ, Пламен. “Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина”, Трудове на ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”, т. 4, книга 4, 1992, В. Търново, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2001, стр. 115-150; ISSN: C619-2998 ; COBISS.BG-ID 1177170148 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Учебници/Учебни помагала

Легкоступ, Пламен и др. Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 / Елка Петрова, Маргарита Каменова, Веселина Петрова, Елена Русинова, Фидана Даскалова, Мариана Дамянова, Мария Баева, Рени Христова – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

2000

Статии

Легкоступ, Пламен. “Изкуството и естетическото възпитание”, В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756 – Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. “Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето”, София сп. Предучилищно възпитание, XLVIII, 4 бр. 2000, стр. 12-17, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1143678948 – София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5 [Инд./Реф. в: CEEOL]

1997

Дисертации

Легкоступ, Пламен. Хабилитационен труд “Възприемане на художествената творба и влиянието й върху изобразителната дейност на децата”, за получаване на научното звание “доцент”. – СНС по Педагогика при ВАК

1996

Студии

Легкоступ, Пламен. “Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация”, сп. “Педагогически алманах”, Том 4 / Брой 1, Велико Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996, 136-149 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1135438820 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

Статии

Легкоступ, Пламен. Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764 – София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8 [Инд./Реф. в: CEEOL]

1995

Статии

Легкоступ, Пламен. “Динамизиране на отношението дете – детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби”, ВТ, сп. “Педагогически алманах”,Том 3 / Брой 1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,1995, 63-79 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1132701668 – Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново [Инд./Реф. в: CEEOL]

1992

Статии

Легкоступ, Пламен. “Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството”, ,София, сп. “Предучилищно възпитание”, XL, кн. 2, 1992, стр. 17-21, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1148127204 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 2 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен и др. Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност, (съавтор с Николай Гюлчев, Стефан Гостилов), Сборник: “Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”. Смолян, 1992. / Николай Гюлчев, Стефан Гостилов – Сборник: “Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”. Смолян, 1992.

Книги

Легкоступ, Пламен и др. Великденски камбани: Детски стихотворения и разкази за Възкресение Христово, Съставител Иван Станков, Художник на илюстрациите – Пламен Легкоступ; В. Търново, изд. Абагар, 1992, 32 стр, ISBN 954-427-036-1; COBISS.BG-ID 1025014756 / Иван Станков – съставител – Велико Търново, издателство Абагар

1991

Статии

Легкоступ, Пламен. “Графиката и интелектуалното развитие на децата”, София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6, 1991, стр. 16-18, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1147598308 – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 6 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Легкоступ, Пламен. “Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини”, стр. 22, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 4, 1991, София – София, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 4 [Инд./Реф. в: CEEOL]

1989

Статии

Легкоступ, Пламен и др. „Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 / Николай Гюлчев – Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”.

Легкоступ, Пламен и др. „Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 / Николай Гюлчев – Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”